Blue Flower

Dokumenty dotyczące projektów grantowych

Kryteria merytoryczne wyboru operacji dot. projektów grantowych

Regulamin konkursu grantowego

Karta wstępnej oceny wniosku o powierzenie grantu- Załącznik nr 2

Zbiorcza karta oceny zadania- Załącznik nr 3

Karta oceny zadania- Załącznik nr 4

Wniosek o powierzenie grantu- Załącznik nr 5

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu- Załącznik nr 6

Oświadczenie dot. wykorzystania lokalnych zasobów- Załącznik nr 7

Oświadczenie dot.  skierowania zadania do grup defaworyzowanych- Załącznik nr 8

Oświadczenie o wspólnej realizacji Grantu  - Załącznik nr 9a

Oświadczenie dot.  zaangażowania lokalnej społeczności- Załącznik nr 9b

Oświadczenie o zgodności dokumentu ze stanem faktycznym- Załącznik nr 10

Umowa o powierzenie grantu- Załącznik nr 11

Wniosek o rozliczenie grantu- Załącznik nr 12

Sprawozdanie z realizacji Grantu

Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu- Załącznik nr 13

Formularz wniosku o odwołanie od decyzji Rady Programowej- Załącznik nr 14

Ankieta monitorująca- Załącznik nr 15

 

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych składane przez osoby wpisane do reprezentacji podmiotu, a także przez osobę składającą wniosek w imieniu Grantobiorcy